ინსტიტუციონალური

wlebis ganmavlobaSi seqtorSi dagrovili gamocdileba

Iyem Plastik-i upirveles yovlisa xarisxis sloganiT klientebs sTavazobs marketis CanTebs, elvian parkebs, Tokian CanTebs\ modernul CanTebs, muyaos yuTebs, beWdvasa da yvela saxis specialur SesafuT masalasa da paketebs. Cveni principia ganviTareba da xarisxi.

Cvens kompanias Tavi valdebulad miaCnia sakuTari wvlili Seitanos qveynis ekonomikaSi, Tavisi markiT sakuTari adgili daikavos seqtorSi, xarisxis Seulaxavad sazRvargareT saukeTeso saxiT warmoadginos jer qveyana, Semdeg ki Iyem Plastik-is saxeli. Cveni miznis Sesabamisad gavakeTebT yvelafers rac gvevaleba, mudmivad vimuSavebT ganviTarebis mizniT da gavagrZelebT produqciis warmoebas.

Cveni xarisxis politika

Cvenma kompania Iyem Plastik-ma principad gaixada upirveles yovlisa maRalkvalifikaciuri specialistebis momzadeba, klientebisaTvis misaRebi fasiT iseTi produqciis SeTavazeba, romelSic Serwymulia xarisxi da usafrTxoeba, produqtiuli saqmianoba, raTa momxmarebeli darCes kmayofili umaRles doneze

Sesrulebuli samuSao pirovnebisa da organizaciis sarkea. aqedan gamomdinare xarisxi, xarisxiani warmoeba da momxmareblis kmayofileba gavixadeT rogorc cxovrebis wesi da ara rogorc valdebuleba. adamianebs axasiaTebT rogorc warmateba, aseve Secdomebis daSveba. xarisxis gaTvaliswinebiT Cven miznad davisaxeT Cveni produqciis mudmivi ganaxleba, ise rom ar davuSvaT Secdomebi da Cvens momxmarebels SevTavazoT maRalxarisxiani produqcia. iqidan gamomdinare, rom swavla-ganaTlebas ara aqvs asaki, migvaCnia, rom xarisxiani warmoebis ganuyofeli nawilia Cveni personalis mier sakuTari Tavze mudmivi muSaoba.

Cveni principia mudmivad Tvali vadevnoT xarisxis marTvis sistemas, aRmovfxraT nakli da gavaTviTcnobieroT bolo momxmarebeli. miznad davisaxeT mudam kmayofili gvyavdes momxmarebeli, zustad da sruliad gavigoT momxmareblis molodini da moTxovnebi, srulad Sevasrulod sakuTari valdebuleba. AaRmovfxraT danakargebi da ziani da momxmarebels SevTavazoT Cveni produqcia da momsaxureba yvelaze dabali RirebulebiT. iqidan gamomdinare, rom yvelafris Tavi da Tavia janmrTeloba da usafrTxoeba, amitom miznad davisaxeT rogorc Cveni personalis, aseve momxmareblebis janmrTelobaze fiqri, iseTi warmoeba, romelic zians ar moutans bunebasa da garemos.